Utbildningar

Webbutbildningar

Med våra webbutbildningar får du möjlighet till kompetensutveckling online. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Du får tillgång till våra webbutbildningar i 6 månader. Du har därmed möjlighet att gå kursen flera gånger, när du vill och i din egen takt. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du känner till kursens innehåll och har genomgått Infosoc utbildning.

Läs mer om webbutbildningarna

Alkoholhandläggare introduktionskurs

Är du ny som alkoholhandläggare eller vill du fräscha upp dina kunskaper inom alkoholhandläggning? Nu kan vi via vår samarbetspartner Krogarna.se erbjuda dig introduktionsutbildningen som ger dig de grundläggande teoretiska kunskaperna för ditt arbete som alkoholhandläggare. Kursen är framtagen för att alla kommuner ska kunna erbjuda sina alkoholhandläggare samma kvalitetssäkrade grundutbildning. Föreläsare är Cecilia Wahlgren som har många års erfarenhet av alkoholhandläggning och är en uppskattad föreläsare inom området.

E-learning i GDPR

Genom Qnister kan vi erbjuda E-learning i GDPR. Med Qnisters e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Ett kvalitetssäkrat sätt att sprida kunskap om GDPR till fler. Kursen är ca 30 minuter lång och kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del. Och som organisation kan du se statistik på vilka kollegor som genomfört utbildningen. Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter.

Användarutbildningar

Vill du lära dig mer om hur du använder Infosoc rättsdatabaser? Vi tillhandahåller alltid användarutbildningar för våra kunder inom samtliga 19 rättsområden. Här får du tips hur du effektivt söker och hittar relevant innehåll i rättsdatabasen.  Vi kan erbjuda kostnadsfria användarutbildningar via datorn och telefon och en delad bildskärm. Är ni en större grupp som önskar boka en användarutbildning, så kommer vi gärna och gör ett besök hos er!

Utbildningar på plats hos kund

Alla våra utbildningar genomförs på plats hos er. Ni har möjlighet att välja bland nedanstående färdiga utbildningar i vårt kursutbud. Det finns också möjlighet att skräddarsy utbildningsinnehållet helt och hållet efter era behov eller anlita oss för konsultinsatser.

Huvuddragen i miljöbalken

Genom GH Miljörätt och Gregor Holmgren kan vi erbjuda utbildningen ”Huvuddragen i miljöbalken”. Miljöbalken med sina 30 – tal kapitel och mer än 400 paragrafer kan synas tämligen svåröverskådlig. Därtill kommer en mängd olika förordningar som knutits till balken. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att huvuddragen är väl kända. Då underlättas tillämpningen av de mera detaljinriktade bestämmelserna. Utbildningen har särskild fokus på bestämmelser av betydelse för tillsynsarbetet och tar upp miljöbalkens mål och tillämpningsområde, de allmänna hänsynsreglerna, miljökvalitetsnormerna samt tillsynsbestämmelserna och tillsynsmyndigheternas roller. De olika reglerna illustreras med ett antal praktiska exempel.

Förvaltningslagen 

Tillsyn kan beskrivas som ett slags hantverk. Förvaltningslagen kan då ses som det kanske viktigaste verktyget. En god kännedom om detta verktyg är en nödvändig förutsättning för en rättssäker och effektiv tillsyn. Tyvärr visar många JO – avgöranden och domar på kunskapsbrister hos tillsynsmyndigheterna vad gäller tillämpningen av förvaltningslagen. Utbildningen behandlar bl a lagens övergripande syften,  myndighetsutövningen, kommuniceringsskyldigheten,  motiveringskravet samt legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Föreläsare är Gregor Holmgren på GH Miljörätt.

Värdegrunden för offentlig verksamhet (med exempel från tillsynsarbetet inom miljöområdet)

Genom GH Miljörätt och Gregor Holmgren kan vi erbjuda en utbildningen som tar upp värdegrundsarbetet inom offentlig verksamhet som har – i den mån det bedrivits – oftast handlat om frågor som bemötande, delaktighet och mobbing, hållbarhet etc. Mindre uppmärksamhet har emellertid ägnats åt de grundläggande principerna för verksamheten, som främst regleras i regeringsformen och andra grundlagar. Det är oftast enskilda tjänstemän som omsätter de grundläggande principerna i sin handläggande verksamhet. Om principerna, och den etik de uttrycker, ska få genomslagskraft krävs därför en god kunskap om dessa principer hos handläggarna. Utbildningen tar bl a upp frågor som legalitet, objektivitet, likabehandling, yttrandefrihet, offentlighet och sekretess samt privat – offentligt effektivitet och service.

En utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

 

 Kontakta oss och boka utbildning