Utbildningar

Infosoc erbjuder skräddarsydda utbildningsdagar inom främst socialtjänst, offentlig förvaltning, arbetsrätt samt arbetsmiljö. Du kan också som befintlig kund boka en användarutbildning inom samtliga 18 rättsområden.

Experter och samarbetspartner

Infosoc tillhandahåller konsulttjänster inom flera av våra rättsområden samt inom kvalitetsområdet. Vi samarbetar med ett antal experter och samarbetspartners. Vi samarbetar med Ylva Florin-Holmsten på Fortsätt Växa AB (http://www.fortsättväxa.se/)
som driver ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör kan Ylva bidra till utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. Fortsätt Växa AB vänder sig till både socialtjänstens myndighetsutövning och till utförare av vård och omsorg i kommunal och privat regi. En av annan av våra samarbetspartner och experter är Tommie Ekered på Juristbyrån Ekered & Co. Tommie är jurist och har tidigare arbetat som beslutsfattare inom assistansersättning på Försäkringskassan sedan sju år tillbaka.

Aktuella utbildningar:

En utvecklingsdag kring socialtjänstens familjehemsvård

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om barn och unga i samhällsvård och deras familjehem samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen fokuserar på ett lärande med utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet gällande hur barn/unga har och har haft det inom ramen för samhällsvården samt vad vi behöver göra för att göra skillnad för de placerade barnen framåt. Kursen riktar sig till socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, barnföljare, familjehemssekreterare, arbetsledare och behandlare inom den sociala barn och ungdomsvården.

En utvecklingsdag kring kraven i SOSFS 2011:9 avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Genom Fortsätt Växa AB och Ylva Florin-Holmsten kan vi erbjuda en utbildningsdag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten inklusive avvikelsehantering och tillämpning av lex Sarah samt visning av Infosoc rättsdatabas. Utbildningen innehåller en lättförståelig och konkret genomgång av de krav som framgår av SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt av SOSFS 2011:5 om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Kursen riktar sig till socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Rätt huvudman och rätt ersättning inom personlig assistans

Genom Ekered & Co och juristen Tommie Ekered kan vi erbjuda en kompetenshöjande utbildning för dig som kommer i kontakt med personlig assistans i ditt dagliga arbete med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om bedömningsgrunder och praktisk tillämpning inom området. Infosoc rättsdatabas används i kursen för att visa hur man hittar till rättspraxis. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen eller som privat anordnare av personlig assistans.

Kontakta oss och boka utbildning