En socialnämnd kritiserades för att två flickor som omplacerats till ett nytt familjehem inte hade fått någon skolundervisning under två månader. Flickorna hade erbjudits skolplacering tidigare men eftersom nämnden ville undvika extra skolbyten innan flickorna återplacerades i föräldrahemmet drev de frågan ytterligare mot utbildningsförvaltningen. Undvikande av skolbyten var visserligen eftersträvansvärt, men barnens rätt till skolgång var överordnad särskilda önskemål om placering.

Justitieombudsmannen, 2021-03-26, dnr 6846-2019