En varning samt en sanktionsavgift om 200 000 kr tilldelades en kommun efter att en gymnasieskola hade använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro i ett försöksprojekt. Försöket hade inneburit ett otillbörligt intrång då eleverna hade kameraövervakats i sin vardagliga miljö. Dessutom ansågs försöket vara ett onödigt intrång i elevernas integritet, då närvarokontroll kunde göras på andra, mindre integritetskränkande sätt. Samtycke gick vidare inte att inhämta då eleverna var i beroendeställning till nämnden.

Kammarrätten i Stockholm, 2021-06-22, mål nr 5888-20