En damm klassificerades i säkerhetsklass B då risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri inte var försumbar. Området var ett friluftsområde där människor kunde förväntas vistas mer frekvent. En vandringsled var belägen längs med och relativt nära nedströms. För leden längs med var det osannolikt att människor inte skulle hinna sätta sig i säkerhet. Däremot var inte risken försumbar nedanför då det var en ravin vars utformning och fallhöjd gjorde att vattenhastigheterna blev höga. Det var även nära till bebyggda områden med skolor och förskolor.

Mark- och miljööverdomstolen, 2021-02-08, mål nr M 1848-20

Läs den kommenterade domen inkl. fulltext i Infosoc Rättsdatabaser för Fastighet och Miljö