Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat en vägledande dom angående rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för utländska medborgare som saknar uppehållsrätt och uppehållstillstånd men som genomgår rättspsykiatrisk vård. Det normala för utländska medborgare som vistas olagligt i Sverige är att rätt till bistånd enligt SoL endast kan föreligga för att undvika en akut nödsituation. I den nu meddelade domen, som går emot hittillsvarande praxis enligt kammarrätterna, klargörs dock att personer som genomgår rättspsykiatrisk vård utgör ett särskilt undantag eftersom dessa personer är förhindrade att lämna landet. De kan därför ha rätt till bistånd inte bara för att undvika akuta nödsituationer utan även för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Högsta förvaltningsdomstolen 2018-06-11, mål nr 4464-17