En förvaltare har inte rätt att få ta del av uppgifter, såsom redovisning av uppdraget för huvudmannen, som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannens tidigare förvaltare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till huvudmannen själv och denne kan även häva sekretessen som gäller till skydd för honom eller henne själv. En förvaltare kan därför, i egenskap av företrädare för en huvudman som själv varken kan begära ut handlingar från överförmyndaren eller häva sekretessen, ha rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannen om uppgifterna rör ställföreträdarskapet och de behövs för fullgörandet av uppdraget.

Läs den kommenterade domen inkl. fulltext i Infosoc Rättsdatabas för överförmyndare