En kvinna med enskild firma nekades tillstånd för detaljhandelsförsäljning av tobaksvaror då lämplighetskravet inte var uppfyllt. Kvinnans make, som var dömd för tobaksrelaterad brottslighet i närtid, skulle omfattas av lämplighetsprövningen då han var verksam i rörelsen. Då brottsligheten hade anknytning till verksamheten var den särskilt graverande. Genom att låta maken vara verksam i rörelsen uppfyllde kvinnan inte kravet på lämplighet.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2021-06-28, mål nr 6368-20