Strandskyddsdispens gavs ej för en ersättningsbyggnad. På den befintliga byggnaden var de ytterväggar som vette mot vattnet och infartsvägen intakta. En besökare som närmade sig genom skogen skulle dock upptäcka att en av de övriga väggarna rasat in. Även besökare som kom från ett annat håll kunde efter en helt översiktlig undersökning av platsen konstatera att byggnaden var uppenbart förfallen och övergiven. Området kunde därmed inte betraktas som ianspråktaget och ge skäl för dispens.

Mark- och miljööverdomstolen, 2021-02-09, mål nr M 9926-20

Läs den kommenterade domen inkl. fulltext i Infosoc Rättsdatabaser för Lantmäteri, Miljö och Plan och bygg