Det råder juridisk förvirring kring den lagändring som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige. Två nya domar går tvärtemot de tidigare domstolsbesluten och ger klartecken för lagen. Tidigare har migrationsdomstolar i tre fall underkänt gymnasielagen då den stipulerar att sökande kan beviljas uppehållstillstånd utan att styrka sin identitet, vilket domstolarna anser strider mot EU-lagstiftning. Migrationsverket meddelade i samband med domsluten att verket avvaktar med bifallsbeslut som gäller den nya gymnasielagen. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Bifallsbeslut där den nya gymnasielagen kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd ska inte fattas förrän rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen.

Läs mer på Svenska Dagbladets hemsida