Meddelanden om upphandling av ramavtal skulle innehålla uppgifter om uppskattad kvantitet/värde och största kvantitet/högsta värde samt uppgift om att ramavtalet upphörde när detta sistnämnda gränsvärde hade nåtts. Dessa uppgifter skulle anges samlat och det var även möjligt att ange kompletterande krav. Situationer då uppskattad kvantitet/värde endast framgick av underlaget och varken meddelandet eller underlaget angav någon största kvantitet/högsta värde skulle inte likställas med situationer då något meddelande om upphandling inte hade offentliggjorts och ett eventuellt ingått ramavtal följaktligen skulle ogiltigförklaras.

EU-domstolen, 2021-06-17, mål C-23/20