Socialnämnden får inte avvisa, utan är skyldig att i sak pröva en ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL även om en ansökan avseende exakt samma sak tidigare har avslagits och avslaget fastställts i en lagakraftvunnen dom. Någon begränsning angående hur många gånger samma sak kan prövas finns inte utan socialnämnden måste vid varje ny ansökan ta ställning till om den ska avslås eller bifallas, helt eller delvis. Inte heller krävs det att det har tillkommit några nya omständigheter för att socialnämnden ska vara skyldig att pröva saken på nytt.

Högsta förvaltningsdomstolen 2019-12-06, mål nr 2066-19