Regeringen har lämnat en proposition med förslag om ändringar i LVU. Förslaget innebär att socialnämnden även då svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU, ska få besluta om omedelbart omhändertagande av personer som inte fyllt 18 år. Detta under förutsättning dels att åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, dels att det är sannolikt att barnet tillfälligt behöver vård enligt LVU. Efter ett sådant omhändertagande får förvaltningsdomstolarna därefter lämna medgivande om fortsatt omhändertagande för högst två månader åt gången. Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högst ett år i följd, såvida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Vägledande rättspraxis avseende denna typ av frågeställning återfinns i Infosoc Rättsdatabas för socialtjänst under tema ”tvångsvård, barn (LVU) – utländsk medborgare/hemvist”.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/nytt-lagforslag-om-omhandertagande-av-barn-utan-hemvist-i-sverige/