Välkommen till Infosoc Rättsdata

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet.

Slide background
Slide background
Slide background

Senaste Nyheter

Får socialtjänsten leta information på Facebook?

Inom ramen för en utredning om försörjningsstöd finns det inget formellt hinder mot att socialnämnden, utan den enskildes samtycke, inhämtar offentliga uppgifter från Internet, t.ex. en blogg eller sökandens Facebooksida, som är tillgängliga för vem som helst. Socialtjänsten bör dock inte ägna sig åt ett allmänt och rutinmässigt sökande efter information om en enskild biståndssökande på Internet. Först om det av någon anledning bedöms nödvändigt att exempelvis kontrollera en uppgift som den enskilde har lämnat bör en sökning på Internet komma i fråga. Sökningen bör alltså ha ett bestämt syfte. Det kan inte heller komma ifråga att socialtjänsten hämtar […]

Mätning med nytt IT-verktyg innebar att 18 m saknades för skolskjuts

En högstadieelev som tidigare fått rätt till skolskjuts förlorade rätten efter att kommunen gjort en avståndsmätning av skolvägen med en ny IT-teknik som visade att det saknades 18 m. Vårdnadshavaren menade att skolvägen kunde överstiga de 4 km som krävdes beroende på vilken sida av huset man startade, vilket IT-verktyget inte tog hänsyn till eftersom det alltid mätte från tomtgränsen. Kammarrätten ansåg emellertid att IT-verktyget gjorde korrekta mätningar och att rätt till skolskjuts ej förelåg (läs Infosoc kommentar av rättsfallet här).

Inspelning av hundskall godtogs som bevis i ärende om störande hundar

En hundhållare blev förbjuden att hålla sina hundar utomhus nattetid. Hundhållaren menade att hundarna endast skällt på grävlingar och klottring och att en bandupptagning skulle avvisas som bevisning. Det var ej visat under vilka omständigheter ljudupptagningarna gjorts. Domstolen konstaterade att för avvisning skulle bevisning vara utan betydelse i målet och betydelselösheten skulle i princip omgående stå klar. Gjorde den inte det, borde bevisningen inte avvisas. Domstolen ansåg att inte att ljudfilen var helt utan värde i målet och domstolen ansåg förövrigt att förbudet skulle stå fast (läs Infosoc kommentar av rättsfallet här).